Telefonas pasiteirauti ir užsiregistruoti (8 5) 233 9284

                      Administracija      tel. (8 5) 260 8885
                                                     
                                                    
                                                                                                                                                                      
                  

1. Teisė į informuoto paciento sutikimą.

1.1. Pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik tada, kai tam neprieštarauja pacientas. Atlikti intervenciją į žmogaus kūną, pašalinti jo kūno dalis ar organus galima tik asmens sutikimu. Sutikimas chirurginei operacijai turi būti išreikštas raštu. Pacientas turi teisę raštu pareikšti savo sutikimą pasirinktai diagnostikos ir gydymo metodikai.

1.2. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią.

1.3. Asmens sveikatos priežiūrai asmens sutikimas nereikalingas, jeigu jo gyvybei gręsia pavojus.

1.4. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.

2. Teisė į prieinamą asmens sveikatos priežiūrą.

2.1. Būtinoji medicinos pagalba ligoninėje teikiama visiems pacientams.

2.2. Jei ligoninė pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, ji informuoja apie tai pacientą ir užtikrina, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau, būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Gavęs tokią informaciją, pacientas apie tai patvirtina parašu medicinos dokumentuose.

2.3. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir ligoninę.

3. Teisė į nediskriminuojančias bei garbės ir orumo nežeminančias sąlygas.

3.1. Ligoninėje pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo, ar kitų aplinkybių.

3.2. Pacientai turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir personalo pagarbų elgesį, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientui bei jam mirus.

4. Teisė į informaciją.

4.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie teikiamas ligoninėje paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.

4.2. Ligoninėje pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją.

4.3. Pacientas turi būti supažindintas su ligoninės vidaus tvarkos taisyklėse nustatytomis paciento teisėmis ir pareigomis.

4.4. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

5. Teisė susipažinti su medicinos dokumentais, gauti jų kopijas.

5.1. Pacientas turi teisę susipažinti su savo medicinos dokumentais, gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

5.2. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ar kitų medicinos dokumentų kopijos.

6. Teisė nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę.

6.1. Paciento atsisakymas nuo informacijos apie savo sveikatos būklę turi būti aiškiai išreikštas ir patvirtintas paciento parašu medicinos dokumentuose.

7. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

7.1.Informacija apie paciento gyvenimo faktus renkama paciento sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties.

7.2.Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento ar jo atstovo sutikimą.

7.3.Be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems tiriant, gydant ar slaugant, registruojant pacientą, atliekantiems jo sveikatos ekspertizę, taip pat tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

7.4.Konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

7.5.Ligoninėje draudžiama telefonu teikti informaciją apie pacientą ir jo sveikatos būklę.

8. Teisė paduoti skundą.

8.1. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę raštu kreiptis į ligoninės direktorių. Ligoninės administracija per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 5 dienas, išnagrinėja paciento skundą ir raštu praneša pacientui apie nagrinėjimo rezultatus.

8.2. Pacientas turi teisę raštu kreiptis į valstybės institucijas, kurios kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų įstaigas, siekdamas apginti savo galimai pažeistas teises.

8.3. Pacientas turi teisę raštu kreiptis į teismą dėl galimai pažeistų jo teisių.

9. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

9.1. Pacientas turi teisę raštu kreiptis į ligoninę arba, į jos draudiką dėl žalos atlyginimo.

9.2. Pacientas gali kreiptis į SAM Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją.

9.3. Pacientas turi teisę pareikšti ieškinį teisme ligoninei dėl žalos atlyginimo.

 

Kodėl dėvime kaukes?

Parašykite mums

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Apklausos anketa